luni, 23 februarie 2015

Plasa unei iluzii - Tatiana Dabija - versuri, ediție bilingvă


 Grafica: Maria Cristina Dabija
(Poezii din volum)

MINIMALIZĂRI
Tu, bufon cu plete colorate
În nuanţe purpurii şi mov
Şi pe-alocuri pietre incrustate
Ai pe haina ta de clovn.
Recunoaşte lumea la distanţă
Vocea ta râzând cu tonuri false
Când pe faţa-ţi amorţită masca-i
Nemurirea sentimentelor mimate.
Te auzi?
Şi râzi în gura mare...
Parcă universul e perfect
Fericirea ta o aparenţă, pare
Diamant sălbatic în deşert.
Nebunia sare-n prag holbată –
Spectatori aşteaptă să revină,
Clipa se destramă în rutină
Pentru a cerşi aplauzele sparte.

MINIMISATIONS
You, clown with coloured hairs
In purple and mauve colours
And off and on inlaid stones
You have on your clothes of clown.
Recognizes world at distance
Your voice laughing with false tones
When on your face is numb semblance
Immortality of mimicked concerns
Do you hear?
And laughs out loud ...
As the universe is perfect
Your happiness an appearance, seems
Wild Diamond in the desert.
Madness stared salt down -
People wait you to return,
Moment falls apart in programme
For to beg applauses broken.


MINUNEA CLIPEI
Magia cuvântului căzut în temniță
Se-nalță pe rafturile cunoașterii vechi
Și scripturile se grăbesc să rostească sentințe –
Ravagii ce vor schimba universul întreg.
Minunea clipei limpezește zarea –
Printre iluzii stăpânești orice,
Pe margini de prăpăstii arătarea
Privirea-ți poate amăgi.
Văzduhul speriat prin mreji tresare –
Te amețesc miresme-adânci,
De parcă totul e-n mișcare,
De parcă totul este sfânt.
Miracolul de-l vei putea străbate
Ajungi s-atingi minunea la-ntâmplare
Și-nțelepciunea pare-a fi eroare –
Când fericirea se destramă-n clipă.

MIRACLE OF MOMENT
Magic of word fell into prison
Exalts on shelves of old knowledge
And scripting rush to utter sentences –
Havoc that will change the whole universe
Wonder of moment clears the horizon –
Among illusions masters everything,
On the edges of precipices appearing
Your eyes can deceive.
Scared air startles through nets –
Deep spices stun everything
As if everything is in motion,
As if all that is holy.
Miracle you’ll be able to walk
You get to touch the miracle haphazardly
And wisdom seems to be an error –
When happiness falls apart in second

SYMPHONY…
speranța cu disperare îmi surâde discret,
de parcă s-a pierdut între amintirile mele neexistente
ca într-un tunel…
exagerate par lucrurile ca și dragostea
ce nu o mai pot găsi în piept,
de parcă totul a fost un joc de cuvinte…
și nu mă mai întreb de ce totul a durat doar o clipă,
probabil ca să învăț în pripă să zbor,
chiar și cu o singură aripă…
cu o aripă frântă de dor…
de dorul tău.


SYMPHONY…

Hope with desperate smile at me discreetly,
like lost between my nonexistent memories
as in a tunnel ...
exaggerated seem things like love
that I cannot find in chest,
as if it was a play on words ...
and do not ask me why it lasted only a moment,
probably in a hurry I learn to fly,
even with a single wing ...
with a wing broken by longing...
longing for you...

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu